Държавна психиатрична болница Севлиево

Профил на купувача - Държавна психиатрична болница Севлиево

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА СЕВЛИЕВО

ЗА БОЛНИЦАТА

Държавната психиатрична болница – гр. Севлиево е създадена през 1941 година, първоначално като приют за деца епилиптици. През 1943 година е обособена като заведение за психично болни. През 1967 година е разкрит псииатричен кабинет в гр. Габрово на подчинение на ОПБ Севлиево. През 1972 година е обособено Трудово-лечебно стопанство към болницата. През 1978 година болницата е признатра за база за специализациа на лекари. В същият период се разкрива и диспансерно – поликлинично отделение в гр. Габрово, кабинет в гр. Дряново, детско-юношески кабинет в гр. Габрово, специализирана ЛКК към щата на Окръжна психиатрична болница – гр. Севлиево.

През 1994 година с ПМС, Окръжната психиатрична болница към община Севлиево се преобразува в Държавна ппсихиатрична болница на пряко подчинение на МЗ, като самостоятелно юредическо лице на бюджетна издръжка.

Структура на ДПБ – гр. Севлиево

Приемно-консултативен кабинет
Клинична лаборатория
Физиотерапевтично звено

Стационарен блок

Мъжко отделение
Женско отделение
Хронично отделение за долекуване
Гранично отделение за психосоциална рехабилитация

Блок дневни грижи

Център за дневни грижи
Трудово-лечебна работилница
Лечебно хранене със самостоятелен блок

 

Контакти

Връзка с ДПБ -Севлиево
Телефон за връзка
Директор:                +359 675 3 37 97
Гл. счетоводител:   +359 675 3 33 96
Гл. мед. сестра:      +359 675 3 37 95
Централа:               +359 675 3 34 18
+359 675 3 34 19

FAX:                        +359 675 3 38 70

Пощенски адрес
гр. Севлиево, ул. Видима Nо 33
Електронен адрес
General Information: dpbsevlievo@abv.bg

Общи условия