Процедури по ЗОП


Вътрешен номер в системата:1274
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2020-0001
Началната дата: 18.05.2020 13:15
Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Севлиево по обособени позиции“
-обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти
-обособена позиция № 2 Месо и месни продукти
-обособена позиция № 3 Други хранителни продукти
-обособена позиция № 4 Зеленчукови и плодови консерви
-обособена позиция № 5 Плодове и зеленчуци
-обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия

Файлове

Вътрешен номер в системата: 15
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2019-0003
Началната дата: 12.11.2019 10:00
Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на природен газ за нуждите на ДПБ Севлиево“. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца и започва да тече от неговото подписване.

Документация

Общи условия


ЗАПОВЕД и ВПУЦОП – актуализирано на 02.01.2024
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 28 Април 2020-11:40
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 01.10.2014 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 02.06.2016 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА – актуализирано на 01.09.2016
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. – актуализирано на 07.03.2018
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. – актуализирано на 24.04.2017
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018 г. – актуализирано на 18.02.2019
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г. – актуализирано на 12.03.2020

DpbsevlievoПроцедури по ЗОП