Архив


Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 9054508

Началната дата: 20.07.2016 10:00

Вид на поръчката: Обява за покана

 АОП линк


„Доставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево“
по обособени позиции:

1.Психиатрични медикаменти,

2.Други медикаменти,
3.Медицински консумативи.

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 9053776

Началната дата: 21.06.2016 07:00

Вид на поръчката: Обява за покана

 АОП линк


„Периодична доставка на зеленчукови и плодови консерви за нуждите на ДПБ Севлиево“

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9053290

Началната дата: 25.05.2016 07:00

Вид на поръчката: Обява за покана

 АОП линк


Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиевo по обособени позиции:

1. месо и месни продукти;

2. зеленчукови и плодови консерви;

3. други хранителни продукти

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052867

Началната дата: 14.04.2016 08:00

Вид на поръчката: Публична покана

 АОП линк


Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;

Документация

Решения за прекратяване

Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051015

Началната дата: 07.03.2016 00:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево

Договори и споразумения по ОП

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

 

Вътрешен номер в системата: 4

Уникален номер в регистъра на АОП: 9045808

Началната дата: 10.09.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево;

Договори и споразумения по ОП

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

 

Вътрешен номер в системата: 5

Уникален номер в регистъра на АОП: 9044770

Началната дата: 12.08.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Периодична доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на стационарно болните на ДПБ Севлиево;

Договори и споразумения по ОП

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

 

Вътрешен номер в системата: 6

Уникален номер в регистъра на АОП: 9043850

Началната дата: 15.07.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево по обособени позиции:

1. Психиатрични медикаменти;

2. Други медикаменти;

3. Медицински консумативи.

Договори и споразумения по ОП

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

 

Вътрешен номер в системата: 7

Уникален номер в регистъра на АОП: 9041212

Началната дата: 27.04.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции:

1. Месо и месни продукти;

2. Зеленчукови и плодови консерви;

3. Други хранителни продукти;

 

Договори и споразумения по ОП

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

 

Вътрешен номер в системата: 8

Уникален номер в регистъра на АОП: 9039434

Началната дата: 05.03.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево;

Договори и споразумения по ОП

Документация

Плащания

Решения за избор на изпълнител

 

Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2019-0002

Началната дата: 13.05.2019 09:56

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Севлиево по обособени позиции“

-обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти;

-обособена позиция № 2 Месо и месни продукти;

-обособена позиция № 3 Други хранителни продукти;

-обособена позиция № 4 Зеленчукови и плодови консерви;

-обособена позиция № 5 Плодове и зеленчуци;

-обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия.

Договори и споразумения по ОП

Документация

Покана за ценово отваряне

Протоколи

Решения за избор на изпълнител

Вътрешен номер в системата: 12

Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2016-0001

Началната дата: 21.12.2016 07:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


„Доставка на природен газ за нуждите на ДПБ Севлиево“

Договори и споразумения по ОП

Документация

Приключване и прекратяване

 

Общи условия


ЗАПОВЕД и ВПУЦОП – актуализирано на 02.01.2024
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 28 Април 2020-11:40
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 01.10.2014 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 02.06.2016 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА – актуализирано на 01.09.2016
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. – актуализирано на 07.03.2018
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. – актуализирано на 24.04.2017
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018 г. – актуализирано на 18.02.2019
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г. – актуализирано на 12.03.2020

DpbsevlievoАрхив